New System Technology (Vietnam) Co., Ltd.

Currently with 6 units of power press machine, range from 110 tons to 250 tons, NC feeder range from 15mm to 500mm. Thickness range from 0.15mm to 3mm.

Hiện tại với 6 đơn vị máy ép công suất, dao động từ 110 tấn đến 250 tấn, bộ nạp NC có phạm vi từ 15mm đến 500mm. Độ dày từ 0,15mm đến 3mm.

New System have an extensive knowledge of welding solutions and a vast range of Tapping equipment.

New System có kiến ​​thức sâu rộng về các giải pháp hàn và một loạt các thiết bị khai thác.

We employs relevant qualified personnel with the requisite skills and expertise necessary to operate the machines.

Chúng tôi sử dụng nhân viên có trình độ phù hợp với các kỹ năng và chuyên môn cần thiết để vận hành máy móc.